top of page

Estudi de confort per al nou centre logístic de Desigual

Client: Ingeenious / PGI Enginnering

Es tracta del nou centre logístic de Desigual, amb grans espais de poca ocupació (tansols manteniment), ja que quasi tot el procés està automatitzat. No obstant s'han de mantenir unes condicions òptimes per al treball.

Objectiu

Quantificar les hores al llarg de l'any en les que es podria presentar condicions ambientals fora dels rangs de confort. Per a l'estudi es van realitzar simulacions tèrmiques dinàmiques, aplicant diferents standards de confort.

Estudi de confort del centre comercial Glòries

Client: Ingeenious / PGI Enginnering

 

El projecte de reforma del centre comercial generava noves galeries semiexteriors, les quals generaven dubtes sobre les condicions de confort que s'obtindrien.

Objectiu

Es van quantificar les hores en les que les condicions ambientals es trobaven fora dels rangs de confort. Es van aplicar les normes UNE 15251, la ISO 7730 i la ASHRAE 55-2004, totes relacionades amb la qualitat ambiental interior, aixi com diferents estudis sobre la incidència de la radiació solar en el confort.

Estudi de confort del centre comercial Bonaire

Client: Ingeenious / PGI Enginnering

El projecte de rehabilitació del centre comercial es planteja una nova zona de restauració a l'exterior. Existeixen dubtes sobre la correcte situació d'aquesta zona, degut principalment a la incidència del sol i el vent.

Objectiu

Es van definir zones de confort segons época de l'any tenint en compte temperatura, humitat, radiació solar i vent.

 

Assessoria ambiental habitatge unifamiliar a Alacant

Client: CODA

 

Es tracta d'un habitatge a Alacant, en un clima benigne. El principal aspecte a tenir en compte és la radiació solar. L'habitatge es troba a 1a linea de mar, amb orientació sud. El client vol disposar de grans obertures que quedin ben protegides a l'estiu, però permetin la captació directa en époques intermitges. Per altra banda es planteja un sistema constructiu amb fusta, la qual cosa redueix notablement la inèrcia tèrmica de l'habitatge.

Objectiu

A la planta superior es genera una galeria tancada amb lames que aturen la radiació solar. Les lames estan dissenyades de manera que es permet la ventilació i s'evita la radiació cap a l'interior de l'espai. S'utilitzen les escales per a forçar la ventilació natural durant la época càlida. La diferència d'altura és suficient per generar el motor convectiu. Es dimensionen els forjats per a aportar una inèrcia estacional a l'habitatge, ja que es tracta d'un clima amb poca diferència tèrmica entre dia i nit.

Assessoria ambiental per al concurs de rehabilitació seu AMB

Client: harquitectes

Es realitza una proposta basada en el benestar dels ocupants. La proximitat amb l'autopista fa que degut al soroll i la contaminació no s'utilitzin les finestres. El disseny actual de la façana fa que durant varies hores al dia el sol incideixi de manera directa sobre les oficines, obligant a utilitzar sistemes de control interior, la qual cosa es tradueix en un deficit de la il.luminació natural.

Objectiu

Durant el procés de disseny s'acompanya la presa de decisions sobre el comportament de l'edifici. Es treballen aspectes com la il.luminació natural, el control higrotèrmic i la ventilació natural. Finalment, la proposta es basa en una nova façana de 60cm de terra i una compartimentació vertical també amb terra. La ventilació s'aconsegueix mitjançant dos elements verticals situats als dos extrems de l'edifici, on també es planteja per efecte venturi un motor convectiu.

Assessoria ambiental d'un habitatge unifamiliar

Client: Catarina Barreiro

 

Es tracta d'un habitatge unifamiliar aïllada situada a la Vila Nova de Famalicao (Portugal) que presenta problemes de sobrecalentament. 

Objectiu 

En aquest cas es va caracteritzar el comportament de l'edifici a mesura que se li aplicaven diferents mesures de millora. Es va analitzar de manera independent la millora de vidres (4 tipus diferents), la col.locació d'aïllament tèrmic (4 gruixos), la disposició d'elements de protecció solar i l'acoplament en façana d'un mur trombe ventilat per reforçar la ventilació natural.

Please reload

bottom of page