top of page

Coberta Espai Pere Grau

Autors: arqbag 

Equip: BBG (consultoria estructural), Coque Claret + Dani Calatayud (assessors), Xavier Aumedes i Farré (arquitecte tècnic), Elena Albareda, Isabel Vega, Guillem de Pablo (assessorament ambiental)

Col.laboradors: Carmen Bodelón, Quim Escoda, Sergi Díaz, Andrei Mihalache, Adrià Martin, Martí Riera

Lloc: Barri de Les Planes. Sant Cugat del Vallès

Data: 2016 - 2017

Superfície: 1450m²

Les bases de la proposta sorgeixen d’un procés participatiu elaborat prèviament amb els representants de les diferents associacions del barri i veïns, dels quals s’extreuen els paràmetres que incorpora la proposta:

  • Cobertura lleugera per a la protecció de l'assolellament i de la pluja de la totalitat de la pista.

  • Estructura oberta, sense tancaments verticals.

  • S'han de tenir en compte futures actuacions a l’àmbit, com poden ser la necessitat de grades per a la pista, o el creixement d’una segona planta sobre l’edifici dels vestuaris.

 

Estructura

L’estructura tracta d'optimitzar al màxim els elements preexistents. Es proposa aprofitar els dos murs de contenció per recolzar-hi la nova estructura. Per tal d’aconseguir el mínim moment flector en aquest recolzament, l’encavellada vola cap el costat oposat, d'on penja el contrapès de graves. Mitjançant aquesta estrategia estructural, la linea de pilars que recolzen a l'altre mur només treballa per a les càrregues variables de vent i de neu.

 

Tancament

La cobertura té una primera capa interior de fusta amb unes franjes longitudinals que acturàn de lluernari de l’espai interior. La part superior esta composta per plaques de PVC ondulat translúcid. Entre la capa interior i exterior, es disposen uns rastrells de fusta per generar la ventilació entre les dues capes i garantir una ràpida evaporació de les possibles condensacions que es puguin produir a la part interior de la capa superior. L’estructura metàl·lica en la part vertical incorporarà un sistema de malla de simple torsió.

 

Drenatge i recollida d’aigua de pluja

La coberta es col·loca de manera inclinada a contrapendent del terreny, per minimitzar l'alçat al veïns, i facilitar la recollida de l’aigua de pluja des del punt més elevat. La canalització de les aigües de pluja es realitza a través del propi terreny mitjançant una rasa de drenatge fins als dipòsits d’acumulació. Aquesta rasa de drenatge es situa darrera del mur de contenció existent més desfavorable, per tal de reduir les empentes provocades per l’aigua d’escorrentia.

 

Biodiversitat i espai públic

Les tanques verticals faciliten la subjecció pel creixement de nova vegetació enredadissa. També s’incorporen nodes de vegetació amb poques exigències hídriques a l’interior del contrapès de graves (motxilla). L’estructura torre principal permet recolzar una passera mínima de pas, que actua a la vegada de galeria i/o grada de la pista esportiva.

El projecte planteja una cobertura lleugera de 1.450m² per a l’àmbit “Mossèn Pere”, situat a les Pistes Esportives del barri de Les Planes. La pista a cobrir es troba en una zona de pendent, a la vessant nord de la muntanya, just davant del límit amb el Parc Natural de Collserola.

bottom of page