top of page

Cooperativa d'habitatges en cessió d'ús "El Magraner"

Autors: arqbag + cohousing LAB

Client: La Magrana

Equip: BBG estructures, Arrevolt SCCL, M7 enginyers, Coque Claret, Dani Calatayud, Anna Cases, Ivan Muñiz, Torsten Masseck, Mariana Palumbo

Lloc: Barri de Sants, Barcelona

Data: 2020

Superfície: 5007m²  ( x42 habitatges en cessió d'ús )

El projecte interpreta el context del recinte de Can Batlló com un espai d’oportunitat i en procés de transformació constant, un indret recuperat per la ciutat i per les persones, i que preveu una permeabilització progressiva del seu perímetre amb el teixit urbà adjacent, per on filtrarà per capil·laritat la vida.

El sòcol urbà de l’edifici es retrau del pla de façana per oferir espais porxats a l’espai urbà que fomenten la transició entre la ciutat compacta i el parc i també entre l’espai exterior i l’interior de l’edifici, afavorint les relacions visuals i la connectivitat entre aquests espais.

Al sòcol s’hi allotgen els usos comunitaris i col·lectius que tenen una forta relació amb les activitats del barri. Aquests usos poden ser propis de la cooperativa, oberts a la participació d’altres col·lectius o també cedits a altres entitats i veïnes del barri. Es busca “fer ciutat” no només des d’una perspectiva arquitectònica, si no també a partir del contacte i interacció amb el teixit associatiu del barri.

A més, l’aposta de no executar una planta soterrani per allotjar-hi un aparcament contribueix a la reducció de la petjada ecològica de l’edifici i a fomentar una mobilitat més sostenible al barri.

L’atri central estructura i connecta la secció de l’edifici. A més de concentrar les circulacions i accessos als habitatges i als espais comunitaris que s’hi vinculen, també actua com a element de control ambiental. A l’hivern actua com a coixí tèrmic de l’edifici i com a intercanviador, on es pre-escalfa l’aire abans d’introduir-lo als habitatges, fet que redueix les pèrdues energètiques per ventilació, necessàries per garantir la renovació i bona qualitat de l’aire interior, mentre que a l’estiu afavoreix la ventilació natural de l’edifici que permet reduir-ne el sobreescalfament. 

La posició de l’atri, permet organitzar els habitatges de manera que tots estiguin orientats a les façanes més favorables i amb vistes al parc. A la façana nord s’hi concentren els espais comunitaris vinculats als habitatges i, a les plantes superiors, on l’atri permet l’entrada de llum solar directa, també les tipologies d’habitatge menys profundes. 

L’accessibilitat i la diversitat també han estat valors estratègics de la proposta, en pro d’assolir una infraestructura inclusiva. Tots els espais de l’edifici són practicables i cada planta disposa d’un habitatge accessible. També es facilita l’orientació als espais amb senyalitzacions visuals, tàctils i acústiques adients, com per exemple textures als paviments o il·luminació i senyals acústics als ascensors, amb l’objectiu que facilitin la vida, la interacció i l’autonomia de les persones.

El magraner de Can Batlló s’integra a l’ecosistema del barri per proposar una nova xarxa de relacions i d’activitats que l’enriqueixen i el complementen. La base que sustenta l’edifici, la planta baixa, és un sòcol urbà que actua de filtre entre el carrer i el parc i que és permeable tant a les activitats relacionades amb l’espai urbà, com amb les de la comunitat. D’aquest sòcol creix un atri central que permet la circulació a través de l’edifici i la connexió de les diferents unitats d’habitatge i els espais comunitaris.  Al voltant d’aquest atri s’articula la xarxa habitacional on es desenvolupa la vida més íntima de la cooperativa.

bottom of page