top of page

Guia pels Equipaments Responsables i Educadors 2030

Autors: arqbag 
Col·laboradors:
Marta Carrasco (arquitecta urbanista)
Promotor: Diputació de Barcelona: àrea d'Educació, Esports i Joventut

Lloc: Vallès Occidental (Barcelona)
Data: 2022

Davant el context d’emergència climàtica i de l’emergència sanitària provocada per la pandèmia de la COVID19, i davant la necessitat de respondre als objectius globals marcats en el marc de l’Agenda 2030, els equipaments municipals han de ser capaços de donar respostes a les noves necessitats de la nostra societat. Ara més que mai, aquest context global ens obliga a reconsiderar prioritats i a replantejar-nos el model de societat que construïm en relació a nosaltres mateixes i amb el nostre entorn. Aquest moment de crisi, doncs, convertint-la també en oportunitat, hem de ser capaces de construir nous horitzons de manera cooperativa per tal de millorar la nostra societat i la relació que establim amb el planeta.

Anteriorment a aquesta situació crítica, des de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona es va identificar la necessitat de consolidar un projecte transformador pels diferents equipaments públics de la demarcació treballat des de l’aproximació de la responsabilitat en un sentit transversal: vers el medi, en termes de sostenibilitat ambiental; vers la societat, en termes de cohesió social; i vers l’economia, en termes d’equitat econòmica. En resum, des de la vocació de servei públic que tenen els equipaments, es va començar a plantejar una eina dirigida als i les responsables dels equipaments públics i oberta a la resta de la comunitat.

De manera extraordinària i abans de poder consolidar el projecte, l’any 2021, a conseqüència dels efectes de la COVID19, la Gerència de Serveis d'Educació (GSED) va establir un Pla de xoc d'equipaments responsables 2030, a través del qual es preveia executar accions i prestar recursos als centres educatius vinculats a operacions de manteniment i millora que generessin transformacions socials i ambientals en l'àmbit de la digitalització, la sostenibilitat, l'accessibilitat, la lluita contra el canvi climàtic, la igualtat de gènere, la inclusió social i l'atenció als col·lectius vulnerables, la informació i la participació de la comunitat educativa per tal que els centres educatius esdevinguessin equipaments comunitaris responsables en la transformació social.

Amb aquest pla, en sintonia amb l’impuls europeu de reconstruir els països de la Comunitat des d’una perspectiva verda, digital i resilient per poder abordar els reptes i les oportunitats de les transicions ecològiques i digitals i esdevenir societats més justes, modernes, sostenibles i inclusives, es volia donar resposta a les necessitats dels centres educatius de titularitat municipal i aquells el manteniment dels quals correspon als ens locals.

S’identifiquen que les necessitats són moltes, i per això, es vol proporcionar una primera injecció de recursos econòmics, entesa com una fase inicial d’impuls dels equipaments educatius, i es treballa també perquè aquest sigui un primer pas per incentivar que els centres educatius incorporin nivells de responsabilitat amb l'idea de que la comunitat educativa participi en les transformacions dels equipaments.

La dificultat del moment actual i els reptes que planteja, els quals caldrà abordar de manera col·laborativa, intersectorial i amb la participació dels diferents agents vinculats, fa que es consideri oportú reprendre la idea inicial d’aquell projecte transformador per tal de concretar i definir una guia que permeti precisar progressivament un marc d'actuació programàtic entorn als Equipaments Educatius Responsables 2030. Per tant, tot i que la guia s’impulsa inicialment des dels Serveis d’Educació i, per això, el document en farà més referència explícita, s’entén la necessitat d’oferir una visió més aglutinadora i inclusiva per equipaments d’altres àmbits com els esportius o de joventut.

  • Avançar cap a una nova realitat dels equipaments públics que sigui transformadora i una vocació de servei a la ciutadania, proporcionant eines que permetin donar resposta a les necessitats del moment actual en un horitzó 2030.

  • Oferir una definició d’equipament responsable identificant les diferents necessitats en termes generals i fonamentades en el context actual d’emergència climàtica i sanitària i tenint en compte la societat canviant en què vivim.

  • Facilitar al conjunt d’agents interessats la reflexió sobre els diferents temes vinculats, els quals s’aborden des d’una perspectiva integradora i transversal de manera que, plantejant unes preguntes generals, cada centre sigui capaç d’extreure’n una autoavaluació qualitativa que l’orienti sobre les necessitats específiques que té.

  • Recollir una sèrie d’accions a implementar i mesures a adoptar les quals han de permetre extreure’n les respostes adequades pel cada cas específic.

bottom of page