Cohabitatge Sènior

Autors: arqbag 

Col.laboradors: Carmen Bodelón, Esther Orus, Toni Quirante

Estructura: Sergi Díaz + Quim Escoda

Lloc: Guimerà, Lleida

Data: 2017

Superfície: 236,8m²

La finca està formada per un edifici principal que fa façana al carrer, utilitzat antigament com a magatzem agrícola, i un pati posterior que limita amb el riu per la vessant sud. L’edifici està format per dos volums. El volum principal, des del qual es té accés a la finca, consta de dues plantes i ha estat reforçat recentment. El segon cos, que es troba fora del límit edificable normatiu, es prolonga cap al jardí a través d’una petita construcció annexa.

L’estructura en planta baixa ha estat modificada respecte el sistema tradicional de murs de càrrega de pedra i s’ha resolt mitjançant pòrtics de pilars i jàsseres de formigó i forjat unidireccional de bigueta amb revoltons de formigó. A la planta primera s’han mantingut els murs de càrrega de totxana. L’estructura de la coberta està resolta mitjançant una jàssera central de formigó armat, biguetes de formigó, taulell ceràmic i teula ceràmica àrab. La coberta i la façana principal estan protegides patrimonialment.

 

 

Estratègies principals

Les bases de la proposta sorgeixen d’un anàlisi de l’estat actual de la preexistència, de les característiques de l’entorn (assolellament, clima, geobiologia, etc), i de les necessitats vitals dels futurs usuaris:

 

  • Reaprofitar al màxim els elements construïts, tant a nivell estructural, material, com energètic.

  • Considerar la flexibilitat d´ús al llarg del temps per tal de donar resposta a les diferents demandes que puguin sorgir (indeterminació de l’ús).

  • Plantejar estratègies bioclimàtiques mitjançant l’aprofitament de la radiació solar, la inèrcia tèrmica, i/o la ventilació natural, per tal de reduir el consum energètic.

  • Situar els els espais de repòs de l’habitatge en punts geobiològicament neutres.

  • Donar resposta a les diferents demandes d'espai i privacitat que podem trobar en una estructura de cohabitació.

 

 

Franja tècnica. Sistema habitatiu

Es proposa una franja tècnica central que inclou els serveis bàsics d’instal·lacions, zones humides i connexions verticals. Aquesta estructura autoportant representa a més un punt intermig de recolzament dels forjats, la qual cosa ens permet optimitzar l'estructura. D'aquesta manera la planta queda dividida en dos àmbits principals, d'ús lliure i indeterminat segons l'ús que convigui per a cada planta. La compartimentació i els tancaments necessaris fora d’aquesta franja fixa, per exemple a la zona dels dormitoris o la compartimentació de l’aparcament, es farà mitjançant sistemes constructius desmuntables per a facilitar els canvis de la compartimentació interior.

 

Màxima ocupació accessible. Mínim volum

Es prolonga la planta baixa fins límit edificable en PB, generant una planta accessible a nivell de carrer i jardí. Aquest nou volum, relacionat al jardí i a les vistes, té l’alçada justa que permet l’entrada de la radiació solar a la planta baixa. Aquesta construcció es remata amb una coberta vegetal, que a part de proporcionar un bon comportament tèrmic, es presenta com un jardí a la cota de l’altell de planta baixa.

 

Programa i gradients de privacitat

A la planta baixa es preveuen els usos més públics: aparcament, sala, menjador, cuina, bany comú, i un espai lliure polivalent. Per altra banda, a la planta primera es col.loquen els espais més íntims: habitacions dormitori + banys (separats per la franja central), i a la planta sotacoberta trobem el gran espai de l'altell. 

Estudi geobiològic

L'estudi geobiològic ens permet determinar on es troben els punts geopàtics, que poden arribar a afectar la salut de les persones. Amb aquest estudi s'han determinat quins han de ser els espais de pas (punts geobiològicament actius) i on s'han de situar els espais de repòs (punts geobiològicament neutres), garantint les millors condicions de salubritat, confort, i salut  en estudis, sales, i sobretot dormitoris.

El projecte planteja la reforma i adequació d’un edifici entre mitgeres, així com el seu canvi d’ús de magatzem agrícola a cohabitatge. La proposta ha de respondre a la particularitat d’encabir a dues unitats familiars en una mateixa estructura habitativa, gestionant les diferents demandes d´ús, espai, i privacitat.