top of page

Masia Pujol

Autors: arqbag + Ferran Iglesias 

Estructura: Sergi Díaz + Quim Escoda

Lloc: Altès de Bassella, Alt Urgell

Data: 2017

Superfície: 11,25 Ha

El lloc

 

La finca està envoltada d’un bosc d’alzina i pi. Disposa de tres parcel·les de producció agrària de secà. La primera a la zona inferior, vinculada a l’accés. La segona es troba a la zona més alta. I la darrera i més gran, a la zona intermitja.

 

La masia queda situada a la part central, rodejada per camp a 3 de les seves 4 façanes, i amb una llengua de bosc d’alzina a la façana sud. Situada en un punt alt i, amb la topografia descendent a la façana est, s’obre a les vistes llunyanes cap aquesta orientació. La resta de vistes estan més limitades pel pròpi bosc que l’envolta.

 

La proposta

 

La masia té una presencia molt forta dins de la parcel·la. Creiem què és molt important la relació que ha de tenir aquesta amb els nous elements que hi projectem. En aquest sentit les estratègies d’implantació dels nous elements i de reestructuració de la masia existent han de seguir un llenguatge coherent a nivell estratègic, matèric i energètic.

 

Implantació

 

La plaça

Element acotat, lliure, polivalent, de mirada pròxima i de relació directa entre les persones. Una primera decisió que potencia el centre dins de la gran escala de la finca. La “plaça” serà el lloc de màxima relació entre els usuaris de la masia i disposarà de diferents ambients d’ombra (alzineres existents) i de sol (cercle de diàmetre 25m que ens exigeix bombers al voltant de l’edifici).

 

Infraestructura

L’estructura física que ens ajuda a delimitar la plaça. La segona decisió és la de situar tots els elements que hem d’integrar al projecte al voltant d’aquesta plaça. Es genera una façana de plaça a través de buits i plens, alhora que es potencia el paisatge llunyà en punts de vista singulars. Es proposa un control visual directe de la plaça, i de la resta d’elements construïts, des de qualsevol dels seus punts.

 

Producció

L’estructura biològica de filtre entre la infraestructura i el bosc. La tercera decisió és la de re-estructurar la producció agrària. Aprofitant el pendent existent – nord punt alt ; sud punt baix- s’estructurarà la producció tenint en compte per una banda la distribució gravitatòria de l’aigua i per altra la necessitat hídrica de cada sistema productiu. Seguint aquesta lògica el cereal de secà anirà a la zona superior, els arbres fruiters a l’alçada de la masia i l’horta a la zona inferior (aprofitant l’aigua filtrada emmagatzemada i la matèria orgànica).

 

L’arribada

El recorregut d’arribada i descobriment del lloc. Es prepara un espai on deixar els cotxes vora el camí principal, a una distància d’uns 200m de la masia. A partir d’aquest punt, i a través de la llengua d’alzines, s’inicia un recorregut d’aproximació a la masia, avançant i descobrint de manera gradual el paisatge del lloc.

 

 

 L'edifici 

 

Masia

Situem tot el programa habitacional dins de l’edifici existent, diferenciant dos nivells d’us principals: habitacions (espai fragmentat) i espais col.lectius (espai diàfan i polivalent). Col.loquem l’espai fragmentat en planta baixa, de manera que el forjat de la planta superior recolzi sobre els murs divisoris de les habitacions. Això ens permet optimitzar l’estructura generant un gran volum polivalent en planta primera, que gaudeix de les millors vistes.

 

Franja infraestructural

L’aigua, els nous espais, i la topografia són els principals factors de disseny d’aquesta franja que dibuixa una nova façana de “la plaça”. Seguint un ordre descendent situem els següents elements:

 

  - Masia existent

  - Dipòsit d’aigües pluvials de la coberta de la masia

  - Dutxes exteriors

  - Sistema de fitodepuració de les aigües grises

  - Basa – piscina

  - Pèrgol.la – dipòsit d’acumulació d’aigües filtrades pel reg de         l’horta

  - Sala pels tallers amb vistes cap a la plaça i cap a l’horta.

 

Energia

La finca requereix d’una gestió forestal del bosc que genera un mínim de 34.000kg de llenya de pi a l’any. Aquest excedent de biomassa serà la nostra font d’energia primària. Plantegem un confort climàtic a través de l’equilibri entre la temperatura radiant i la temperatura de l’aire, estalviar-nos l’aïllament tèrmic i l’extradossat a les parets de la sala polivalent.

 

  - Per garantir les condicions de confort mínimes a la masia               necessitarem consumir 4.000kg dels 34.000kg disponibles               anualment.

 

  - La sala polivalent disposarà d’un gran foc a terra que                     proporciona l’energia necessària per activar el terra radiant de       formigó, i que escalfa a través de dos ventiladors el gran volum     d’aire de la sala.

 

  - Aprofitant  aquesta mateixa llar de foc es generarà un segon         circuit radiant i independent per cada una de les habitacions         en planta baixa.  

Una masia reconstruïda a principis de segle, situada en un punt elevat del centre d’una finca agrícola de 11,25 ha, envoltada de bosc i amb punts singulars per “mirar lluny”. Aquest és el lloc on els clients volen plantejar el seu projecte de negoci, i també de vida. Un espai preparat on desenvolupar tallers, formació, i altres teràpies per a gent que vol desconnectar del ritme de vida accelerat de ciutat.

bottom of page