top of page

Sanatori

Autors: arqbag  

Col.laborador/s: Mikel Rego

Estructura: Sergi Díaz

Lloc: Sant Cugat del Vallès

Data: 2016-2017

Superfície: 99,75m²

planta primera

planta baixa

L’habitatge, que data de l’any 1975, està format per dues plantes superposades segons la topografia original del terreny. L’accés principal es realitza des del carrer a través del jardí fins a la 1a planta. L’accés a la planta inferior es realitza a través d’una escala de caragol interior.

L’estructura de l’habitatge està resolta mitjançant un sistema de murs de càrrega de ceràmica de 15-30cm i forjats unidireccionals de bigueta de formigó prefabricada amb revoltó ceràmic. La coberta és a dues aigües, i disposa d’un fals sostre. Ens trobem amb una construcció sense cap tipus d’aïllament tèrmic a façana ni coberta, fet que comporta un alt consum energètic.

Estratègies d’intervenció

Es proposa un projecte de mínima intervenció. Les estratègies principals es poden agrupar en 3 grups d’accions de millora: accessibilitat, habitabilitat, i energia.

Accessibilitat

Modifiquem la volumetria existent cobrint les escales exteriors per tal de resoldre l’accessibilitat entre els dos nivells de l’habitatge. Aquesta acció permet recuperar l’espai que ocupava l’escala de caragol preexistent, per tal de redistribuir tota la planta d’una manera més eficient i flexible. Alhora donem resposta a la circulació interior i exterior de l’habitatge amb una mateixa escala.

 

Per altra banda també es realitzen una sèrie d’obertures en els murs amb la voluntat d’establir noves relacions entre espai interior i exterior.

 

Pel tancament de l’escala exterior, així com pels forats existents que cal tancar, plantegem l’ús de la termoargila. Amb les prestacions d’aquesta peça ceràmica aconseguim resoldre de manera òptima les demandes estructurals, tèrmiques, i d’acabat, amb un mateix material.  

Habitabilitat

Al redefinir la posició de l’escala tenim la oportunitat de redissenyar els espais i usos interiors amb més llibertat, proporció, i ordre. A la primera planta es mantenen els usos col.lectius: sala, cuina i bany cortesia, potenciant les vistes i la relació amb la terrassa superior del jardí. A la planta inferior col.loquem els espais més íntims: dormitori, bany i vestidor, que tenen sortida directe a la part inferior del jardí.  

 

Energia

Es proposa una millora energètica per tota l’envoltant tèrmica existent de l’habitatge. Mitjançant la col.locació d’aïllament tèrmic en façana (sistema SATE) i coberta (insuflat de llana de cel.lulosa natural), així com la col.locació de noves fusteries, es genera un “abric” d’alta prestació tèrmica i estanquitat a l’aire.

 

L’aïllament tèrmic en façana es resol mitjançant un sistema SATE. Aquest sistema consisteix en col.locar per la cara exterior del mur unes plaques d’aïllament tèrmic, revestides amb morter de cal, de manera que el mur pugui transpirar. D’aquesta manera aprofitem la inèrcia tèrmica dels murs per la cara interior de la casa sense perdre superfície habitable, i el.liminem els ponts tèrmics existents.

 

Està previst un sistema de renovació mecànica de l’aire (amb recuperador) per a garantir la qualitat de l’aire interior de l’habitatge.

Amb aquestes accions reduïm el consum de calefacció un 70% respecte a la situació actual, garantint una salubritat i confort interior òptims.

 

 

Reaprofitament i cicle de l’aigua

Es proposa el reciclatge i reaprofitament de les diferents aïgues que trobem a l’habitatge, per tal de reduir-ne el consum i l’impacte ambiental.

 

La xarxa de sanejament de l’habitatge s’ha dividit en 3 circuits: aigües negres (WC, cuina, rentaplats), aigües grises (lavabo, dutxa, rentadora) i aigües pluvials (recuperació de les aigües de pluja per coberta).

 

Amb aquesta estratègia es pretenen reutilitzar les aigües grises i pluvials per a diferents usos: reomplir cisterna wàter, neteja, o rec jardí, reduint el consum general d’aigua i optimitzant aquest recurs natural.

El projecte planteja la reforma d’un habitatge unifamiliar. Es proposen una sèrie d’intervencions per a millorar les condicions d’accessibilitat, habitabilitat i comportament energètic. La proposta replanteja la circulació interior de la casa reubicant l’escala a l’exterior, alliberant l’espai interior per encabir el nou programa d’ús. 

bottom of page