top of page

Rehabilitació de dues cases de cos

Autors: arqbag 
Estructura: BBG Estructures, Recèrca i Rehabilitació

Lloc: Terrassa, Barcelona
Data: 2022
Superfície: 140+122 m²

Estratègia bioclimàtica

El resultat del buidatge de l’escala d’una de les cases, s’utilitza com a nou dispositiu de ventilació i il·luminació al voltant del qual s’articulen el conjunt dels espais. Aquest nucli central s’interseca amb la coberta a traves de dues finestres motoritzades que garanteixen la il·luminació natural i captació solar, així com la ventilació creuada de tots els espais de l’habitatge.

 

El nou nucli és on s’ubiquen els diferents dispositius de bany, diferenciats segons el seu ús.

Materialitat i terra

El trasdossat de les façanes, així com l’aïllament en coberta garanteixen un continuïtat tèrmica que redueix en un 60% el consum d’energia renovable respecte el límit del CTE.

 

Els murs de bloc de terra compactada (BTC) s’utilitzen com a sistema portant del nou nucli de banys, situat al buit de l’escala i com a trasdossat de l’aïllament de les façanes. Els blocs de BTC, aporten control higrotèrmic, inèrcia tèrmica, i confort acústic als espais interiors i alhora, defineixen la materialitat del conjunt de la intervenció.

El projecte parteix de la necessitat d'unir dues cases de cos adjacents.

A partir de connectar els diferents espais de l'habitatge, a traves de nous passos en la mitgera compartida, es canvia d'un esquema habitacional lineal a una matriu indeterminada d'espais que permeten múltiples formes habitacionals.

bottom of page