top of page

SAVASCO

Structuration d'une filière de valorisation transfrontalière des tiges de maïs et de tournesol pour la construction

SAVASCO és un projecte cofinançat per INTERREG POCTEFA (Espanya - França- Andorra) 2014-2020, que té com a objectiu estructurar un sector de la construcció innovador i ecoeficient basat en tiges de blat de moro i gira-sol. Establert al territori transpirinenc, hauria de contribuir a reduir l’impacte ambiental del sector de la construcció.

logo-interreg-poctefa-FEDER.png

Aquest projecte està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu de POCTEFA és enfortir la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda se centra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i ambientals transfrontereres mitjançant estratègies conjuntes a favor d'un desenvolupament territorial sostenible. Per obtenir més informació, visiteu el lloc web del programa (www.poctefa.eu) i el lloc web de la política regional de la Unió Europea (ec.europa.eu/regional_policy/es/).

Per permetre el desenvolupament d’aquest sector econòmic innovador i sostenible, SAVASCO s’estructura al voltant de quatre objectius principals:

 1. El desenvolupament de mètodes per recollir i processar tiges de gira-sol i blat de moro, a un cost moderat, per a la producció d’àrids vegetals amb característiques fisicoquímiques controlades.

 2. La formulació, implementació i caracterització de productes de construcció que incorporin aquests àrids vegetals.

 3. La identificació i el treball en xarxa d’actors d’una cadena de valor transfronterera per a la recuperació de tiges de blat de moro i gira-sol en materials de construcció (cooperatives agrícoles, dissenyadors, artesans, indústria de la construcció, distribuïdors de materials, laboratoris de recerca i organitzacions per a la formació).

 4. Anàlisi del cicle de vida dels productes de construcció desenvolupats i de la indústria, en general.
   

Principals èxits esperats:
 

 • Desenvolupar un procés per recollir tiges de blat de moro i gira-sol a un cost moderat.

 • Processar les tiges per proporcionar dos tipus d'agregats vegetals a partir de fraccions de gira-sol i blat de moro i d'escorça.

 • Caracteritzar aquests agregats vegetals produïts a nivell multifísic, ambiental i econòmic.

 • Formular, implementar i caracteritzar el rendiment d’ús i la durabilitat d’aquesta solució completa de construcció bioclimàtica.

 • Construir dos prototipus instrumentalitzats, valorats com a eines de recerca, formació i comunicació.

 • Avaluar el rendiment ambiental, econòmic i social dels productes de construcció i del sector desenvolupat.

 • Crear una associació que reuneixi agricultors, professionals de la construcció, laboratoris i institucions per formalitzar l’estructuració del sector i constituir una eina per defensar els seus interessos, així com federar i donar suport a empreses i territoris per al seu desenvolupament més enllà del moment de la realització del projecte SAVASCO.

SAVASCO
 
Estructuración de un sector de valorización transfronterizo de tallos de maíz y girasol para la construcción.

SAVASCO es un proyecto cofinanciado por INTERREG POCTEFA (España - Francia-Andorra) 2014-2020, que tiene como objetivo estructurar un sector de la construcción innovador y ecoeficiente basado en tallos de maíz y girasol. Establecido en el territorio transpirenaico, debería contribuir a reducir el impacto ambiental del sector de la construcción.

logo-interreg-poctefa-FEDER.png

Este proyecto está cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo de POCTEFA es fortalecer la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se centra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y ambientales transfronterizas mediante estrategias conjuntas en favor de un desarrollo territorial sostenible. Para obtener más información, visite el sitio web del programa (www.poctefa.eu) y el sitio web de la política regional de la Unión Europea (ec.europa.eu/regional_policy/es/).

Para permitir el desarrollo de este sector económico innovador y sostenible, SAVASCO se estructura entorno a cuatro objetivos principales:

 1. El desarrollo de métodos para recoger y procesar tallos de girasol y maíz, a un coste moderado, para la producción de áridos vegetales con características físico-químicas controladas.

 2. La formulación, implementación y caracterización de productos de construcción que incorporen estos áridos vegetales.

 3. La identificación y el trabajo en red de actores de una cadena de valor transfronteriza para la recuperación de tallos de maíz y girasol en materiales de construcción (cooperativas agrícolas, diseñadores, artesanos, industria de la construcción, distribuidores de materiales, laboratorios de investigación y organizaciones para la formación).

 4. Análisis del ciclo de vida de los productos de construcción desarrollados y de la industria, por lo general.

 

Principales logros esperados:

 

 • Desarrollar un proceso para recoger tallos de maíz y girasol a un coste moderado.

 • Procesar los tallos para proporcionar dos tipos de agregados vegetales a partir de fracciones de girasol y maíz y corteza.

 • Caracterizar estos agregados vegetales producidos a nivel multifísico, ambiental y económico.

 • Formular, implementar y caracterizar el rendimiento de uso y la durabilidad de esta completa solución de construcción bioclimática.

 • Construir dos prototipos instrumentalizados, valorados como herramientas de investigación, formación y comunicación.

 • Evaluar el rendimiento ambiental, económico y social de los productos de construcción y del sector desarrollado.

 • Crear una asociación que reúna a agricultores, profesionales de la construcción, laboratorios e instituciones para formalizar la estructuración del sector y constituir una herramienta para defender sus intereses, así como federar y apoyar a empresas y territorios para su desarrollo más allá del momento de la realización del proyecto SAVASCO.

Socis Principals