Teixidors

Autors: arqbag

Equip: Coque Claret + Dani Calatayud (assessors)

Col.laboradors: Mariona Alcarzaz, Andrei Mihalache 

Lloc: Condicionament Terrassenc. Terrassa

Data: 2015

Superfície: 2530m²

Cooperativa Teixidors

 

Teixidors produeix teixits diversos a partir de telers manuals i feina feta mà. Es tracta d’un projecte que gira entorn de la laborteràpia com a element normalitzador i integrador per a persones amb discapacitats psíquiques i dificultats d’aprenentatge. Els productes estan el.laborats amb material de primera qualitat: llana, lli, cachemira, seda o cotó, que es tracten amb tints naturals.

Edifici Patrimonial

Amb la intenció de recuperar i reprogramar part del patrimoni industrial existent a Terrassa, es proposa que el Condicionament Terrassenc incorpori, a més d’altres entitats, la nova seu de l’empresa cooperativa Teixidors.

 

L’edifici modernista, projectat per l’arquitecte Lluís Muncunill al 1916, va ser concebut originàriament per a desenvolupar-hi una activitat de tipus tèxtil. La construcció està formada per una sèrie de naus que han patit diferents modificacions i ampliacions al llarg dels anys. Es tracta d’una estructura formada per murs gruixuts de pedra, la llum dels quals es cobreix mitjançant unes encavallades de fusta.

 

L’àmbit sobre el qual s’intervé està composat per dos cossos. En primer lloc existeix un cos noble d’alt valor patrimonial que fa façana als dos vials principals, que contenia l’activitat d’oficina en planta baixa. En la planta primera trobem l’habitatge de l’antic propietari. L’altre cos està format per un seguit de naus diàfanes de gran altura, on s’hi desenvolupava l’activitat industrial de taller. Algunes d’aquestes naus disposen també d’una planta soterrani.


 

La proposta

 

Per a Teixidors, la possibilitat de traslladar l’activitat a aquesta nova seu representa una oportunitat per a repensar, adaptar, i potenciar les diferents linies de valor i producció de la cooperativa.

 

En aquest sentit s’ha realitzat un analisis i aproximació rigurosa de la seu actual estudiant els diferents nivells:

 

  • Productiu: s’han representat els fluxos i circulacions del producte, així com els espais necessaris a incorporar en la nova seu.

  • Físic: s’ha fet un aixecament de tots els espais de treball, despatx i mobiliari actual (telers, taules de trepàs, radis de gir carros, etc).

  • Energètic: s’ha monitoritzat i mesurat les condicions de confort dels diferents espais, a nivell térmic, de qualitat de l’aire, i qualitat lumínica.

  • Social: s’han estudiat les diferents dinàmiques d’interacció entre els diferents equips de treball.

  • Espaial: es contemplen les noves demandes d’espai   

 

A partir d’aquest anàlisi de funcionament actual s’optimitzen els espais ocupats, reduint fins a un 40% els m2 d’ocupació. La proposta dona valor al cos industrial per davant del cos patrimonial, reduint el cost de la intervenció.

 

Les diferents estrategies adoptades pretenen millorar el funcionament de l’empresa i augmentar la seva productivitat, potenciant els valors de la cooperativa així com de la marca Teixidors.

  

Nivell de producció i creixement futur

Es proposa la reorganització de tota la cadena de producció, passant d’un circuit lineal a un circuit circular, agrupant tot els espais d’emmagatzematge mitjançant els dos muntacàrregues que comuniquen el soterrani amb la planta baixa. D’aquesta manera el soterrani es converteix en un gran espai d’emmagatzematge per l’entrada i sortida de tot el material, disposant d’un accés directe i independent des del carrer, i afavorint una potencial ampliació futura.

 

Connectivitat

Es planteja la inserció de la seu de teixidors dins del conjunt del condicionament terrassenc com una entitat més. Estabint noves realcions de connectivitat amb la resta d’entitats i agrupacions existents.

Es planteja que la nova distribució faciliti la relació entre els departaments de disseny i els espais de producció, posant en valor l’espai de showroom com a laboratori d’experimentació i innovació.

 

Es volen potenciar les visites obertes a la fàbrica (turisme industrial): escoles, grups, etc. Aquestes activitats de difusió no alteren l’activitat productiva diària, de manera que es pugui contemplar el treball manual. 

Condicions de treball

L’espai dels telers representa l’epicentre de la proposta, situat en un dels espais més emblemàtics de la nau. Els lluernaris col.locats a la nova coberta garanteixen una elevada il.luminació natural, que garanteix un treball manual amb unes condicions de confort òptimes. 

 

Es preveuen espais d’interaccció entre els diferents departaments, per tal de reforçar la cohesió de tots els equips de treball durant els moments de pausa o reunió.


 

Referent a nivell sostenible

A nivell energétic es planteja una sectorització del programa, acompanyat d’una estrategia de gradació del confort térmic. Els despatxos queden agrupats a la nau II en espais de petita dimensió que es posen a règim ràpidament, i representen els espais amb major demanda de confort. Els espais de treball manual es situen a les sales més voluminoses, ja que són activitats amb menys requeriments de confort. Les zones d’emmagatzematge no es climatitzen.

 

Per a realitzar les diferents intervencions del projecte (módul showroom, vestidors, sectoritzacions, etc) s’ha escollit la fusta com a material estratègic, extenent el discurs ambiental de Teixidors a la lógica constructiva.

 

El sistema de calefacció i aigua calenta funcionarà en base a una caldera de biomassa, subministrant tota l’energia necessària mitjançant una font renovable. L’aigua pluvial recollida a través de la coberta de l’edifici es reutilitza en els processos de rentat del teixit per tal de minimitzar el consum d’aigua.  

 

En definitiva, la proposta preten revaloritzar la condició patrimonial de l’edifici existent i esdevenir un referent en sostenibilitat a partir de l’optimització dels recursos existents, els graus de confort, l’impacte ambiental, i el tancament de cicles dels materials i l’energia.

La nova seu de Teixidors no només representa una oportunitat per a repensar i potenciar un procés productiu determinat, sinó també per reformular el concepte de turisme industrial. El projecte redefineix la cadena i els circuits de producció, optimitzant l’espai ocupat i potenciant els valors socials, pedagògics i culturals de la cooperativa que la pròpia intervenció ha de ser capaç de reflexar i comunicar.