top of page

Pla d'Equipaments de Tiana

Autors: arqbag 
Col.laboradors: Marta Carrasco (arquitecta urbanista)
Promotor: Ajuntament de Tiana

Lloc: Tiana, Maresme
Data: 2021
 

L’objecte del Pla d’Equipaments de Tiana és esdevenir un instrument per la planificació estratègica del municipi que vagi més enllà d’inventariar els equipaments i quantificar-ne les necessitats, incorpoant una mirada integradora, multiescalar i transversal. Aquesta diagnosi del sistema d’equipaments actual ha de permetre, en una segona fase, avaluar i proposar estratègies de desenvolupament que permetin el reequilibri territorial i potenciar el territori, entenent i promovent el valor del municipi de Tiana com a equipament en el seu context territorial.

Tiana és un muncipi de 8.945 habitants (IDESCAT, dades a 1.01.2020) de la comarca del Maresme al límit amb la comarca del Barcelonès i que és un dels municipis de l’Àrea Metreopolitana de Barcelona. Tot i que fa un temps que la dinàmica és l’increment de la població, a conseqüència del COVID19, moltes persones marxen de les àrees urbanes més denses cap a entorns més rurals o pobles més petits.

 

Tiana, per la seva proximitat amb Barcelona i la bona connectivitat infraestructural, és un dels municipis que podria arribar a acollir part d’aquesta població. Per tot això, amb el nou Pla de Mandat, l’actual equip de govern té la voluntat de planificar les previsions relatives als equipaments municipals necessàries pels propers anys, atès l’increment poblacional previst i les previsions de sostre residencial encara per desenvolupar en els sectors de planejament aprovats.

 

Metodologia

Es proposa desenvolupar aquest Pla d’Equipaments en dues fases. La primera, és la fase d’anàlisi i diagnosi. A la segona fase és on es proposaran les estratègies i directrius pels equipaments per tal de dimensionar-los garantint el compliment de les necessitats del municipi i a implementar durant els propers anys.

 

Aquestes estratègies hauran d’incorporar una visió multiescalar i temporal, preveient que hi haurà actuacions a fer a curt termini, d’altres a mig i d’altres de més abast amb una visió a llarg termini i que hauran de trascendir l’àmbit propi de l’edifici de l’equipament en sí, abordant altres qüestions relacionades amb la mobilitat, la complementarietat territorial o l’equitat i cohesió social, entre d’altres.

Així doncs, més que Tiana tingui diferents equipaments, la hipòtesi d’aquest treball és que l’equipament és Tiana.

 

L’objecte d’aquesta primera fase de diagnosi és la d’elaborar un anàlisi i diagnosi complets per obtenir una visió el més àmplia possible de l’estat actual dels equipaments del municipi. Per aconseguir-ho, s’ha implementat una metodologia participativa per tal d’incorporar el màxim de visions i pluralitats a l’hora de definir les demandes i identificar les necessitats en matèria d’equipaments del municipi. 

 

Diagnosi participativa

Diagnosi prèvia:

  1. l’evolució demogràfica per conèixer les tendències poblacionals i el perfil dels habitants del municipi, mitjançant les dades estadístiques i estudis elaborats disponibles;

  2. l’anàlisi del planejament vigent per conèixer el potencial de creixement del muncipi, considerant els diferents sectors de desenvolupament previstos en el creixement. D’aquesta manera podem saber la reserva vigent de sòl per equipaments i on es troba ubicada en el municipi;

  3. l’anàlisi dels equipaments del municipi en funció de les seves necessitats, debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats, també estudiant si es compleixen amb els estàndards mínims recomanats o que estableixen les diferents lleis, plans o normatives específiques.

Diagnosi col·lectiva: De manera creuada a tota aquesta documentació, s’incorpora la Diagnosi Col·lectiva, que inclou la visió de la ciutadana en el projecte mitjançant diversos canals, espais i instruments de participació com han sigut una enquesta online i presencial i l’organització de tallers amb entitats del municipi.

 

El pla vol ser un instrument per la planificació estratègica del municipi que vagi més enllà d’inventariar els equipaments i identificar-ne les necessitats, incorporant una mirada integradora, multiescalar i transversal. Una diagnosi ha de permetre, en una segona fase de concreció d’estratègies, potenciar i reequilibrar el territori, entenent i promovent el valor del municipi de Tiana com a equipament en el seu context territorial.

Per desenvolupar-la hem implementat una metodología participativa que ha recollit les visions i sensibilitats tant de les tècniques de l’Ajuntament com de la ciutadania (entitats i usuàries), estudiant paral·lelament des d’un punt de vista urbanístic les noves demandes que apareixeran en escenaris futurs d’increment de la població.

bottom of page