Topacio

Autors: arqbag + Laia Núñez Pinart

Lloc: Rubí

Data: 2015 - 2016

Superfície: 71m²

El projecte de reforma interior s’ubica en un Bloc plurifamiliar de l’any 1967, de distribució simètrica, que es divideix en dos nuclis d’escala des dels quals es dona accés a 4 habitatges per planta.

 

L’estructura de l’edifici està formada per murs de càrrega d’obra ceràmica i forjats unidireccionals. La distribució habitativa original del pis responia a una familia amb dos pares i dues filles. Actualment és una de les filles i la seva parella qui entrarà a viure al pis amb unes necessitats habitatives diferents de les originals, menys compartimentades, i amb voluntat de creixement de la família en un futur.


 

Proposta

 

La proposta modifica la configuració original, diversificant les possibilitats d’ús dels espais, per tal d’adaptar-se a les diferents necessitats habitatives que puguin sorgir. Es potencien ambients diàfans d’ús flexible, amb un gran aprofitament de la llum natural en totes les peces. El programa habitacional es desenvolupa a través de les 2 crugies constructives originals de pis, que alhora responen a dues “velocitats habitatives” diferenciades.


 

Crugia col·lectiva

A la crugia d’accés, resolta amb un paviment dur, s’ubiquen les peces de sala, menjador i cuina conformant un únic espai sense cap divisòria. Aquest espai de “velocitat ràpida”, de materialitats més dures i fredes, respon als usos més dinàmics i col·lectius.


 

Crugia privada

 

Per a l’altra crugia, resolta amb un paviment tou, es projecta un àmbit d’estudi obert amb accés al bany i a l’habitació. Aquest espai és un espai de “velocitat lenta”.

 

La transició entre la primera i la segona crugia es realitza a través d’una porta corredissa situada en l’única obertura existent al mur de càrrega que les separa, definint un límit entre aquestes dues realitats.


 

Energia

 

A nivell energètic es millora tota l’envoltant tèrmica de l’habitatge mitjançant un extradossat perimetral de cartó guix amb 7-9 cm de cel·lulosa insuflada, que millora les prestacions tèrmiques i acústiques de l’habitatge. Es revisen totes les fusteries d’alumini existents per tal de corregir les infiltracions d’aire, trencant el pont tèrmic de les caixes de persiana col.locant aïllament tèrmic.

La proposta de reforma modifica la concepció original de l’apartament, ampliant les possibilitats d’ús dels espais per tal d’adaptar-se a les diferents demandes que puguin sorgir. Es plantegen dos gran espais d’ús, que alhora responen a dues “velocitats habitatives”.